Nhân Sự Cấp Trung

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG MARKETING

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG MARKETING

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SALES

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SALES

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT

Số lượng tuyển: 01 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

Đối Tác Đồng Hành