Nhân Sự Phổ Thông

TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN IT

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN IT

Số lượng tuyển: 01 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CẢNH QUAN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CẢNH QUAN

Số lượng tuyển: 03 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ

Số lượng tuyển: 10 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG THU NGÂN NHÀ HÀNG

TUYỂN DỤNG THU NGÂN NHÀ HÀNG

Số lượng tuyển: 02 Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG THANH TRA VIÊN

TUYỂN DỤNG THANH TRA VIÊN

Số lượng tuyển: 03 Nam 

hời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ

Số lượng tuyển: 02 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIỮ HÀNH LÝ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIỮ HÀNH LÝ

Số lượng tuyển: 01 Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

TUYỂN DỤNG PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

Số lượng tuyển: 08 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

Đối Tác Đồng Hành