TƯỢNG ĐÀI HAI BÀ TRƯNG


Thẳng theo hướng vào cổng Tây Môn là tượng đài Hai Bà Trưng – hai nữ tướng Trưng Trắc và Trưng Nhị đang cưỡi voi xông trận, phất cờ khởi nghĩa rửa hận nước, trả thù nhà:

"Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kêu oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này"

Những sự kiện lịch sử về oai hùng hai Bà đã theo dòng thời gian chuyển hóa thành  huyền thoại, đi vào văn hóa tâm linh và tín ngưỡng cộng đồng người Việt Nam.

Đối Tác Đồng Hành