Tuyển Dụng

Tuyển dụng nhân sự tại Suối Tiên
TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

TUYỂN DỤNG SALES ADMIN

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

TUYỂN DỤNG THỜI VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021

Thời gian ứng tuyển: Đến ngày 07/02/2021
TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN IT

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN IT

Số lượng tuyển: 01 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CẢNH QUAN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CẢNH QUAN

Số lượng tuyển: 03 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CỨU HỘ

Số lượng tuyển: 10 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG MARKETING

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG MARKETING

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SALES

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG SALES

Số lượng tuyển: 01 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 30/04/2021

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT

Số lượng tuyển: 01 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG THU NGÂN NHÀ HÀNG

TUYỂN DỤNG THU NGÂN NHÀ HÀNG

Số lượng tuyển: 02 Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

Đối Tác Đồng Hành