Nhân Sự Phổ Thông

TUYỂN DUNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

TUYỂN DUNG NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Số lượng tuyển: 01 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TAXI DU LỊCH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TAXI DU LỊCH

Số lượng tuyển: 03 Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ PHÒNG MKTS

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ PHÒNG MKTS

Số lượng tuyển: 01 Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ ANDL

TUYỂN DỤNG THƯ KÝ ANDL

Số lượng tuyển: 01 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN AN NINH DU LỊCH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN AN NINH DU LỊCH

Số lượng tuyển: 10 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN

Số lượng tuyển: 04 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRANG TRÍ MỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRANG TRÍ MỸ THUẬT

Số lượng tuyển: 05 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SẢN XUẤT NUÔI TRỒNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SẢN XUẤT NUÔI TRỒNG

Số lượng tuyển: 05 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỌC PHIẾU (TẢ HỔ)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỌC PHIẾU (TẢ HỔ)

Số lượng tuyển: 02 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

Đối Tác Đồng Hành