Nhân Sự Phổ Thông

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỌC PHIẾU (TẢ HỔ)

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ĐỌC PHIẾU (TẢ HỔ)

Số lượng tuyển: 02 Nam

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

TUYỂN DỤNG HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

TUYỂN DỤNG HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Số lượng tuyển: 04 Nam/Nữ

Thời gian nhận hồ sơ: Đến ngày 31/01/2021

Đối Tác Đồng Hành